open geloofsgemeenschap

snow

Thuispagina

Eén grote gedachte kan de dromen van de wereld veranderen. Eén grote actie, helemaal uitgeleefd tot aan zee, kan de wereldgeschiedenis veranderen. Ben Okri (1959-). Deze site is een platform voor de open geloofsgemeenschappen in Lunteren, Renkum, Rhenen en Veenendaal. Verder kunt u via deze site u heel veel nieuwe oecumenische spirituele liederen vinden, die u gratis in bijeenkomsten mag gebruiken. U kunt op deze manier ook gewaagde verhalen lezen, die god niet zozeer in een nieuw jasje stoppen, maar hem/haar ontdoen van zijn oude, veelal troebele bedekkingen. Bent u op zoek naar hulp bij het mediteren, dan kunt u via deze site diverse aanwijzingen tot u nemen. Wilt u ten slotte weten wat wij interessant vinden, bezoek dan de linkpagina. In de overdenkingen gaan verschillende auteurs met u verrassend de diepte in en diverse dichters delen hun diepste gedachten met u. Welkom dus op deze site! Laat ons alstublieft horen en zien wat u er van vindt.

Wat is

Een open geloofsgemeenschap (1)

een open ruimte waar een mens een mens ontmoet in een wind van geest een gemeenschap zinvol-vrij verbonden, ongekerkerd Margriet van der Meulen

Wat is een open geloofsgemeenschap? (2)

Wat we moeten doen, is ons dagelijks leven eerlijk onder ogen zien en onszelf rechtstreeks met onze zwakheden en problemen confronteren wingsfallsquilters.org. Of we dit een spiritueel pad of een godsdienst noemen, doet er niet toe; het gaat erom dat onze handelswijze oprecht is en dat we niet langer spelletjes spelen. Als we eerlijk en werkelijk waarheidslievend zijn, kunnen we ons leven radicaal veranderen. We hoeven niet blindelings een bepaald systeem te volgen. Als we naar ons hart luisteren en de waarheden, die we in onze eigen ervaring ontdekken, volgen, kunnen we ons op onze eigen manier ontwikkelen. Als we ons volledig wijden aan het vinden van de waarheid, is dit een positieve stap die grote gevolgen kan hebben. uit Leven in evenwicht van Tarthang Tulku (uitgeverij Dharma)

Wat is een open geloofsgemeenschap? (3)

Wetenschap kan niet zonder geloof; zonder geloof kan ze niet functioneren. Wetenschap vereist dat we conceptuele beelden van de wereld vormen. We zijn immers genoodzaakt de wereld in stukken op te delen om onderzoek mogelijk te maken. Daar is niks mis mee; het is zelfs heel nuttig. In die zin doet wetenschap in ruime mate een beroep op geloof en is er afhankelijker van dan religie. Religie daarentegen zou, als ze doet wat ze hoort te doen, namelijk ons de ogen helpen openen voor de Waarheid, dit niet aan geloof moeten koppelen. Welbeschouwd gaat religie fundamenteel over direct Weten van de Waarheid. Het enige wat religie van mensen mag vragen is een oprecht verlangen naar weten, naar zien, naar ontwaken. Meer hoeft niet. uit Boeddhisme is niet wat je denkt (blz 34-35) van Steve Hagen (uitgeverij Altamira-Becht)

Wat is een open geloofsgemeenschap (4)

Twijfel aan datgene wat in twijfel moet worden getrokken. Geloof mij evenmin. Doe op de volgende manier onderzoek naar de geestelijke waarheid van een leer: wees niet tevreden met

 • andermans verhalen of overleveringen, legendes of wat in dikke boeken staat geschreven, onverschillig hoe ze tot je gekomen zijn
 • noch met gissingen of logica,
 • noch met sympathie voor een leer noch met antipathie
 • of met uitspraken als: 'Dit wordt door een groot leraar gezegd!'

richt de blik in jullie eigen innerlijk, wees een licht voor jezelf - zweer een leer af, als je weet dat die leer

 • niet van nut is,
 • niet betrouwbaar is
 • door wijze, verstandige mensen wordt afgewezen

zweer een leer af, als je weet dat die leer, wanneer ze wordt beoefend,

 • lijden en schade veroorzaakt
 • tot oneerlijkheid en hebzucht leidt
 • tot stelen of bezetenheid leidt
 • tot vermeerdering van haat en bedrog leidt

breng een leer in de praktijk, als je weet dat die leer

 • heilzaam is
 • betrouwbaar is
 • door wijzen wordt aanbevolen

breng een leer in de praktijk, als je weet dat die leer, wanneer ze wordt beoefend,

 • tot welzijn en geluk leidt
 • tot deugd en eerlijkheid leidt
 • tot liefdevolle genegenheid en klaarheid leidt
 • tot bevrijding leidt

Want als er een leven na de dood is, zal goedheid in dit leven tot goedheid na de dood leiden. Als er geen leven na de dood is, dan zal de vrucht van goedheid in dit leven in het hier en nu worden ervaren. Uit de rede van de Boeddha aan de Kalama's uit Een licht voor jezelf, van Jack Kornfield (uitgeverij Servire)

Wat is een open geloofsgemeenschap? (5)

Mijn stelling luidt dat een van de hoofddoeleinden van het geloof is, de mensen te leren zichzelf sympathiek te vinden en gunstig over zichzelf te denken. Het is zowel voor de enkeling als voor de samenleving daaromheen schadelijk wanneer we de mensen leren, zichzelf als fundamenteel slecht te beschouwen. En toch is dat nu juist de boodschap die het geloof, opzettelijk of per ongeluk, heel vaak aan kinderen brengt. In mijn ogen is dat een ernstige zonde. Harold S. Kushner in het voorwoord van Als kinderen over God vragen

Wat is een open geloofsgemeenschap (6)

... De nieuwe religie, waarvan de geboorte op til is, heeft levensernst in plaats van voorgewend geloof en is een religie op basis van weten in plaats van bijgeloof. Het zal de transcedentie van de mens prediken, in plaats van de zondeval. Het zal een religie van het staan in het hier en nu zijn, geen geloof voor de toekomst. De tempel zal zijn waartoe hij bestemd was - de menselijke vorm - in plaats van een gebouw van stenen en cement. Het zal een religie van verworvenheid zijn, in plaats van verafgoding, en anders dan veel bekrompen confessies zal het een religie van het leven zelf zijn. Voor alles echter zal het een religie van vreugde zijn, een kosmisch pad voor iedereen ... Gerald Massey (1828-1907) in het boek De heidense Christus van Tom Harpur

Wat is een open geloofsgemeenschap? (8)

David Bohm gelooft dat individueel inzicht niet voldoende is, omdat het probleem van het denken verweven is met de culturele materie. Hij voelt dat het werken in groepen met mensen die op het eerste gezicht niet bij elkaar passen daarom van enorm belang is. In de groep is luisteren de essentie. 'Er is geen enkele druk tot het eens of oneens zijn... We kijken naar alle veronderstellingen. Ik kijk naar mijn veronderstellingen en naar de jouwe. Elk oordeel wordt opgeschort. Ik besluit niet of ze juist zijn of onjuist. Of, als ik denk dat mijn standpunt beter is, nou ja, dat is prima. Maar evengoed kijk ik naar de betekenis van wat jij zegt.' Bohm praat over mensen die samen participeren in iets dat voor iedereen de zelfde betekenis heeft en die betekenis transfomeert voortdurend in het dialoogproces... Het doel is altijd open voor verandering. Niemand wordt buitengesloten. uit Bevochten vrijheid (blz. 113 en 114) van Joan Tollifson (uitgeverij Altamira-Becht)

Wat is een open geloofsgemeenschap? (7)

Een open ruimte is een ontmoetingsplaats voor modern, ondogmatisch denkende mensen die, al dan niet lid van een kerkgenootschap, religieuze oriëntatie zoeken en zich samen met anderen in vragen van geloof en maatschappij verdiepen. In een open ruimte gaan mensen er van uit dat:

 • geloven een strikt persoonlijke aangelegenheid is, waarbij niemand en geen enkele instantie hen kan of mag voorschrijven wat zij moeten geloven
 • niemand de waarheid ten volle kent en dat daarom andersdenkenden altijd met respect moeten worden benaderd
 • zij elkaar ruimte bieden voor hun geestelijke ontwikkeling
 • zij, hoewel kritisch, altijd open staan voor de vele ontwikkelingen van deze tijd op het gebied van natuur, techniek, wetenschap, religie en kunst
 • medeverantwoordelijk zijn voor de toekomst van deze wereld. Vrij geciteerd uit de website van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB in Laren

Thuispagina Het Venster Veenendaal

Het is een onderwerp dat leeft, zowel binnen als buiten Het Venster, ruimte voor bezinning en bezieling. Wat betekent duurzaamheid voor je eigen leven, en wat kunnen (en willen) we hiermee meer in ons dagelijks leven. De vorm zal divers zijn: een beeld, een woord, een stukje film, ruimte voor vragen, zingen, gedachtewisseling, spel, kritische stellingen en gastspreker Tijn Dijkstra. Tijn is al meer dan de helft van zijn leven betrokken bij de Wereldwinkel Veenendaal en zoomt in op eerlijke handel. Hij vist een kort verhaal uit de grote wereldvijver en licht dat toe. Ook is er een thematafel ingericht met informatie over (en te proeven) Fairtrade producten. Uiteraard is er na afloop gelegenheid onder het genot van een kopje Fairtrade koffie/thee inclusief Fairtrade koek na te praten over dit veelzijdige onderwerp. Adres: Vijftien Morgen 2, aanvang: 10.00 uur. Info 0318 556848. Van harte welkom!

animal